KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Evropské volby 2019: Volme ve prospěch rodiny.
Zpět

Evropské volby 2019: Volme ve prospěch rodiny.

Přidáno 21. 5. 2019
Ilustrační foto
Prohlášení o rodině podepsalo 178 stávajících europoslanců. Z českých pouze tři, a to členové KDU Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský.

Jako kandidát evropských voleb se zavazuji systematicky uznávat zásadní roli rodiny jako základní jednotky společnosti.
Při přijímání politických rozhodnutí, slibuji dodržet zejména následující:

1. Směrem k evropskému paktu o porodnosti

Demografická zima je tichým stavem nouze, který postihuje všechny evropské země.
Evropa potřebuje demografické jaro. Naše děti jsou našim primárním všeobecným prospěchem.
Zavazuji se ke zvyšování povědomí o evropském demografickém úpadku a navrhuji
konkrétní opatření a nástroje ke změně současného trendu.

2. Zabývám se “family mainstreaming”

Rodina je základním kamenem společnosti. Evropská unie musí brát v úvahu evropské
rodiny ve všech svých rozhodnutích a respektovat princip subsidiarity. Jsem zavázán k
podpoře konceptu “family mainstreaming” ve všech sektorových (dílčích) politikách.

3. Prosazuji hlasy rodiny

Rodinné asociace jsou hlasem rodin, které autenticky formulují jejich potřeby a
vzrůstající občanskou angažovanost. Zavazuji se k oceňování přínosu a role rodinných
asociací v tvorbě a rozvoji evropských programů.

4. Ekonomika ve službě rodinám

Rodiny jsou zdrojem pro společnosti a pomáhají snížit náklady
veřejných prostředků vynakládaných na řešení nouzových situací. Zavazuji se k podpoře
veřejných politik, které uznávají důstojnost rodiny a její podstatnou ekonomickou
roli pro všeobecné blaho, k práci ve prospěch daňové spravedlnosti a k podpoře
dobré praxe, jako jsou Evropské rodinné karty.

5. Důstojná práce je nezbytná pro každou rodinu

Rodina je přirozeným klíčovým hráčem v podpoře sociální inkluze. Zavazuji se k práci
pro takové politiky, které neuvažují o trhu práce pouze z výlučné ekonomického
pohledu, ale spíše se zaměřují na jedince, jejich nadání a jejich aktivní
účast směrem k všeobecnému blahu a které o trhu práce uvažují jako o nástroji,
který je prevencí chudoby. Proto se také zavazuji k uznávání hodnoty práce vykonané
doma a hodnoty dobrovolnictví, které přispívá ke společenské soudržnosti.

6. Rovnováha mezi rodinným a profesním životem

Rodina by mela být výchozím bodem pro tvorbu pracovních podmínek: to poskytuje
rodinám podmínky pro společný čas, udržuje populační dynamiku a přispívá ke společenské
soudržnosti. Angažuji se pro výhodnější rovnováhu mezi rodinným a profesním
životem ve prospěch rodiny, včetně zavedení neděle jako obecného dne
volna v týdnu.

7. Uznání komplementarity ženy a muže

Rodina je prvním společenským zdrojem vzniku a výchovy nové generace. Uznávám
komplementaritu mezi mužem a ženou a odmítám všechny pokusy o odstranění
pohlavních rozdílu napříč veřejnými politikami.

8. Respekt a podpora instituce manželství

Silné rodinné svazky rozvíjejí blahobyt jednotlivců. Evropská unie a její členské
státy jsou vyzývány k respektování instituce manželství a musí podporovat nejefektivnější
opatření prevence rozpadu rodin. Podle principu subsidiarity, budu oponovat
všechny zásahy Evropské unie do právní definice manželství.

9. Respekt pro lidskou důstojnost od začátku až do přirozeného konce života

Rodina je přirozeným místem, kde je vítán každý nový život. Zavazuji se k respektování
důstojnosti každého lidského života ve všech jeho fázích, od početí po přirozenou
smrt. Budu podporovat politiky a příklady dobré praxe zvláštní péče o děti před
i po narození i o jejich matky, stejně tak jako náhradní rodiny.

10. Otec a matka, první a nejdůležitější vzdělavatelé svých dětí

Rodiny vždy podporovaly život z dlouhodobé perspektivy a připravovaly udržitelnou
budoucnost. Zavazuji se k zajištění toho, že Unie – ve všech svých vzdělávacích programech
pro mladé - bude respektovat a podporovat právo rodičů vzdělávat své děti
v souladu s jejich kulturní, morální a náboženskou tradicí, která je prospěšná a
dobrá pro důstojnost dítěte.

www.voteforfamily2019.eu
www.fafce.org